O NAS

O NAS

Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego jest ośrodkiem innowacji świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspiera naukowców, studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego i innych uczelni

 • Statutowym zadaniem Fundacji jest działanie na rzecz wspierania przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, pomoc w tworzeniu i rozwoju firm wykorzystujących innowacje, transferu wiedzy z nauki do biznesu i komercjalizacji wyników badań prowadzonych na uczelniach i w instytutach badawczych.
 • Również edukacja w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości.

 

 • Zadaniem Akceleratora jest także działalność finansującą wdrożena innowacji oraz startupy – firmy na początkowym i wczesnym etapie rozwoju.
  Fundacja prowadzi fundusz zalążkowy StartMoney, z którego finansowane są realizacje pomysłów biznesowych, firmy startup opierające swój biznes na innowacjach, również spółki tzw. akademickie lub spinoff / spinout, pomysły na innowacje wymagające prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z celem komercjalizacji ich wyników

 

 • Fundacja wspiera działalność Uniwersytetu Łódzkiego, przede wszystkim we współpracy nauki z biznesem.
 • Akcelerator współpracuje z Centrum Transferu Technologii UŁ w zakresie organizacji transferu wiedzy z Uniwersytetu Łódzkiego do biznesu, zakładania spółek przez naukowców, studentów i absolwentów, również zarządzając wspólnie Inkubatorem Przedsiębiorczości UŁ.
 • Fundacja pomaga naukowcom z UŁ w pozyskiwaniu finansowania na prace B+R, ochronę własności intelektualnej, na przygotowaie wyników badań do wdrożenia i ich wdrożenie.

 

 • Fundacja Akcelerator UŁ wspiera finansowo, organizacyjnie, promocyjnie itp. działalnośc naukowców, kół naukowych wydziałów uczelni - edukacyjnych, badawczo-rozwojowych, związanych z transferem wyników badan do biznesu i ich komercjalizacją.

Fundacja rozpoczęła działalnośc w 2007 roku.

PARTNERZY I KLIENCI

SPÓŁKI partnerskie

Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego jest udziałowcem w spółce akademickiej spinoff GeneaMed, która komercjalizuje wyniki badań przeprowadzone przez naukowców na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska,

nad zastosowaniem cząstek polimerowych dendrymerów w leczeniu przewlekłej bialaczki limfocytowej.

GeneaMed pozyskała zaufanie funduszu inwestycyjnego InnoVENTURE z siedzibą w Krakowie, który zainwestował w nią od 2015 roku 800 000 zł.

GeneaMed rozwija się pod opieką Inkubatora Uniwersytetu Łódzkiego.

Spółka pozyskała grant w wysokości 12,5 mln zł na prace B+R, z Programu  "Szybka ścieżka" NCBiR i będzie kontynuować badania nad lekiem na białaczkę.

 

 

 

 

Akcelerator  jest partnerem dla British International School of the University od Łódź

Uniwersytet Łódzki oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Akcelerator Fundacja UŁ są założycielami Brytyjskiej Szkoły Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnące w Łodzi, ze względu na coraz większy napływ zagranicznych firm i studentów, zapotrzebowanie na międzynarodowe szkoły.

Misją  szkoły jest zapewnienie edukacji zgodnie z brytyjską podstawą programową English National Curriculum i wychowanie obywateli świata.

SPÓŁKI, w których Fundacja ma udziały, w zamian za kapitał wniesiony ze środków Programu POIG 3.1 PARP, Projekt "Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Venture" - Fundusz zalążkowy StartMoney


W okresie 2012 - 2014 zostały zrealizowane inwestycje, w wysokości od 300 000 zł do 800 000 zł w jeden biznes, w 11 innowacyjnych spółek. z róźnych branż. Spółki prowadzą biznes m.in. w zakresie IT/ICT, gier, biotechnologii:

 • Freeky Games
 • SmartMobile
 • ApplyFlock
 • Biogenetica International Laboratories
 • Lex43 Wyszukiwarka Prawa
 • Snapp
 • Subscreo
 • CellVet
 • Real Deal
 • AutoGo
 • Styllo

 

Fundusz StartMoney zarządzany przez Akcelerator  Fundację Uniwersytetu Łódzkiego, zaprasza pomysłodawców oraz startupy do współpracy.

 • Oprócz środków finansowych  / inwestycji,

oferujemy:

 • doradztwo biznesowe,
 • kontakty, promocję,
 • pomoc z zdobyciu kolejnej rundy finansowania.

 

Zapraszamy pomysłodawców - naukowców z pomysłami wymagającymi prowadzenia prac badawczo - rozwojowych, mamy w tym zakresie doświadczenie.

 

Inwestujemy w pomysły i startupy na wczesnym etapie rozwoju.

Wybrane FIRMY,
które korzystały lub korzystają z Inkubatora Uniwersytetu Łódzkiego

 

Z inkubatora UŁ skorzystało ponad 50 firm, założonych głównie przez studentów i absolwentów oraz naukowców z UŁ i innych łódzkich uczelni.

Akcelerator zarządza Inkubatorem razem z CTT UŁ.

 

W ramach Inkubatora / Akceleratora UŁ oferujemy pomoc w pozyskaniu finansowania:

 • z dotacji - z MInisterstwa Nauki, NCBiR, PARP, innych agencji rządowych itp., z dotacji regionalnych oferowanych przez Urzędy Marszałkowskie lub agencje regionalne itp.
 • oraz kapitału inwestycyjnego - z własnego funduszu zalążkowego StartMoney lub od innych inwestorów - funduszy zalążkowych, venture capital, indywidualnych inwestorów - aniołów biznesu.

Oferujemy pomoc:

 • w przygotowaniu biznes planu, modelu biznesowego
 • w rozwoju biznesu
 • w promocji, kontaktach z partnerami / klientami
 • w pozyskaniu kolejnego finansowania na rozwój, w ramach kolejnej rundy finansowania

Zachęcamy do współpracy z nami

 • w rozwoju projektów wymagających prowadzenia praca B+R badawczo-rozwojowych,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • transferu wyników badań z uczelni / instytutu do biznesu,
 • założenia spólki akademickiej typu spin-off / spin-out itp.

PARTNERZY

KONTAKT

KONTAKT

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

- Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego -

   + 48 42 635 4984     + 48 669 561 710

ciat@uni.lodz.pl

www.ciat.uni.lodz.pl

uwaga zmiana adresu: ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź
(budynek UŁ z Aulą Szuberta, biuro - pokój 26, parter)

 

 

KRS 0000283917    REGON 100383305    NIP 7251952859

Konto: Bank Pekao S.A.   41 1240 3060 1111 0010 1483 7802

 

KONTAKT

Fundusz zalążkowy StartMoney
(zarządzany przez fundację)

(utworzony w ramach Programu POIG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej – program PARP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

+ 48 42 635 4984  

+ 48 669 56 17 10

ciat@uni.lodz.pl

startmoney.pl

adres: ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź

 

Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Łódzkiego

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

www.ctt.uni.lodz.pl   INKUBATOR UŁ